Κατασκευές

Ανθρωπογενείς κατασκευές. Σε αυτή την κατηγορία υπάγονται τα ακόλουθα θέματα χωρικών δεδομένων της οδηγίας 2007/2/ΕΚ: παράρτημα ΙΙΙ σημείο 2 "Κτίρια", παράρτημα ΙΙΙ σημείο 8 "Εγκαταστάσεις παραγωγής και βιομηχανικές εγκαταστάσεις", παράρτημα ΙΙΙ σημείο 7 "Εγκαταστάσεις παρακολούθησης του περιβάλλοντος".