Η Ευρώπη ανοίγει τα δεδομένα της

Η Ευρωπαϊκή Ένωση τα τελευταία δύο χρόνια έχει ξεκινήσει ένα μεγάλο κύκλο διαβουλεύσεων και συζητήσεων με σκοπό την ελεύθερη διάθεση των δεδομένων και του περιεχομένου της Δημόσιας Διοίκησης από όλα τα κράτη μέλη.

Η αρχή έγινε με την Οδηγία 2003/98/EC (Re-use of Public Sector Information), γνωστή και ως PSI, η οποία έχει ενσωματωθεί στο Ελληνικό δίκαιο με το Ν. 3448/2006. Η PSI καθορίζει ένα κοινό νομικό πλαίσιο για όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση με σκοπό να ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να προσφέρουν ελεύθερα όσο το δυνατόν περισσότερη δημόσια πληροφορία. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ:

  • Η Οδηγία 2003/98/EC και ο διαδικτυακός τόπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης με υλικό τεκμηρίωσης
  • Ο Νόμος 3448/2006 και η ερμηνεία του από την Υπηρεσία Ανάπτυξης Πληροφορικής (ΥΑΠ) του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Σήμερα αναμένεται η ανακοίνωση των νέων κατευθύνσεων για την ελεύθερη πρόσβαση στην Ευρώπη, με τη δημοσίευση μιας νέας Οδηγίας για το PSI, που θα συζητηθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Οι σημαντικότερες αλλαγές που προτείνονται είναι:

  • Η επέκταση του πεδίου εφαρμογής της Οδηγίας σε μουσεία, βιβλιοθήκες και αρχεία, ώστε όλοι να έχουμε πρόσβαση σε πολιτισμική πληροφορία
  • Ο υποχρεωτικός περιορισμός του κόστους διάθεσης δημόσιας πληροφορίας στο ελάχιστο δυνατό ύψος (marginal cost)
  • Ο καθορισμός ανεξάρτητης αρχής για την εφαρμογή της PSI
  • Η υποχρεωτική διάθεση της δημόσιας πληροφορίας σε ψηφιακή μορφή

Η νέα μορφή της Οδηγίας συνοδεύεται πλέον από σαφή και μετρήσιμα συνοδευτικά στοιχεία για τα οφέλη από την ελεύθερη διάθεση δημόσιας πληροφορίας. Μπορείτε να βρείτε τη μελέτη εδώ, όπως και το υπόλοιπο υλικό τεκμηρίωσης.

Ενδεικτικά, μεταξύ άλλων αναφέρονται:

  • Τα άμεσα και έμμεσα οικονομικά οφέλη από την ελεύθερη διάθεση δημόσιας πληροφορίας ανέρχονται σε 140 δις ευρώ για όλη την ΕΕ.
  • Ειδικά για τα γεωχωρικά δεδομένα, η ελεύθερη πρόσβαση οδηγεί σε αύξηση του οικονομικού οφέλους κατά10%-40% και σε διπλασιασμό της παραγωγικότητας στην τοπική αυτοδιοίκηση μέσα σε πέντε χρόνια
  • Τα έσοδα από την πώληση δημόσιας πληροφορίας ανέρχονται σε 1,4-3,4 δις ευρώ για τη δημόσια διοίκηση και είναι εξαιρετικά μικρότερα από τα οφέλη που μπορεί να προσφέρει η ελεύθερη διάθεση.