Επιχειρήσεις κοινής ωφελείας - Επικοινωνία

Συστήματα ενέργειας, υδάτων και αποβλήτων, υποδομές και υπηρεσίες επικοινωνιών. Σε αυτή την κατηγορία υπάγεται το ακόλουθο θέμα χωρικών δεδομένων της οδηγίας 2007/2/ΕΚ: παράρτημα ΙΙΙ σημείο 6 "Επιχειρήσεις κοινής ωφελείας και κρατικές υπηρεσίες".