Βρέθηκαν 3 σύνολα δεδομένων

  • Υπολεκάνες (hydroscope.gr)

    Περιλαμβάνει τις υπολεκάνες που συνθέτουν τις λεκάνες απορροής της Ελλάδας. Το θεματικό επίπεδο των υπολεκανών περιέχει τα πεδία που προβλέπονται τόσο σύμφωνα με την οδηγία...
  • Υδατικά Διαμερίσματα (hydroscope.gr)

    Περιλαμβάνονται τα υδατικά διαμερίσματα της Ελλάδας. Τα δεδομένα δημιουργήθηκαν με βάση την κοινοτική οδηγία περί υδάτων (2000/60/EC). Το σύνολο δεδομένων 'Υδατικά Διαμερίσματα...
  • Ποταμοί (hydroscope.gr)

    Τα δεδομένα αυτά περιλαμβάνουν χαρτογραφημένες υδάτινες επιφάνειες ποταμών της Ελλάδας και δημιουργήθηκαν σύμφωνα με την κοινοτική οδηγία περί υδάτων (2000/60/EC).