Γεωγραφική θέση

Πληροφορίες και υπηρεσίες που αφορούν εντοπισμό γεωγραφικής θέσης. Σε αυτή την κατηγορία υπάγονται τα ακόλουθα θέματα χωρικών δεδομένων της οδηγίας 2007/2/ΕΚ: παράρτημα Ι σημείο 3 "Τοπωνύμια", παράρτημα Ι σημείο 5 "Διευθύνσεις".