Ορθοεικόνες - Βασικοί χάρτες - Κάλυψη γης

Βασικοί χάρτες. Σε αυτή την κατηγορία υπάγονται τα ακόλουθα θέματα χωρικών δεδομένων της οδηγίας 2007/2/ΕΚ: παράρτημα ΙΙ σημείο 3 "Ορθοεικόνες ", παράρτημα ΙΙ σημείο 2 "Κάλυψη γης".