Οικονομία

Οικονομικές δραστηριότητες, συνθήκες και απασχόληση. Σε αυτή την κατηγορία υπάγονται τα ακόλουθα θέματα χωρικών δεδομένων της οδηγίας 2007/2/ΕΚ: παράρτημα ΙΙΙ σημείο 20 "Ενεργειακοί πόροι", παράρτημα ΙΙΙ σημείο 21 "Ορυκτοί πόροι".