Γενικό πολεοδομικό σχέδιο δήμου Βούλας

Δημοσίευση: 2015-08-16
Τελευταία αναθεώρηση 2015-08-17

Περιέχεται το γενικό πολεοδομικό σχέδιο για το δήμο Βούλας όπως αυτό ορίζεται από το ΦΕΚ 1276Δ/93. Η κλίμακα ψηφιοποίησης των δεδομένων είναι 1:10000.


Δεδομένα και Πόροι

Υπηρεσίες


Μεταδεδομένα