Διανομή Φύλλων Χάρτου του ΟΚΧΕ κλίμακας 1:5000 σε προβολικό ΕΓΣΑ 87

Δημοσίευση: 2015-08-16
Τελευταία αναθεώρηση 2015-11-04

Περιέχεται η διανομή φύλλων χάρτου του Οργανισμού Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδας. Η κλίμακα του χάρτη είναι 1:5000 και το προβολικό σύστημα το ΕΓΣΑ 87.


Δεδομένα και Πόροι

Υπηρεσίες


Μεταδεδομένα