Αιολικός χάρτης της Ελλάδας

Δημοσίευση: 2015-08-16
Τελευταία αναθεώρηση 2015-08-17

Ο αιολικός χάρτης περιλαμβάνει το αιολικό δυναμικό του Ελληνικού χώρου (πλην Κρήτης και μέρρους των νομών Καβάλας και Ξάνθης) σε κάνναβο 150 x 150 m, όπως αυτό υπολογίστηκε από το ΚΑΠΕ με βάση ένα ευρύ πρόγραμμα επί τόπου μετρήσεων και εφαρμογή μαθηματικών μοντέλων. Ο χάρτης εκφράζει το αιολικό δυναμικό με βάση την μέση ετήσια ταχύτητα του αέρα σε μέτρα το δευτερόλεπτο, σε υπολογισμένο ύψος 40 μέτρων. 1η έκδοση Ιούνιος 2001.Πληροφοριακά πεδία χάρτη:WV: Μέση ετήσια ταχύτητα ανέμου στα 40m από την επιφάνεια του εδάφους.Επικοινωνία: geodata@cres.gr


Δεδομένα και Πόροι

Υπηρεσίες


Μεταδεδομένα