Κατάλογοι Μηχανολογικού Εξοπλισμού των ΟΤΑ, Νομαρχιών και Περιφερειών

Δημοσίευση: 2015-08-16
Τελευταία αναθεώρηση 2015-08-17

Περιέχονται οι κατάλογοι καταγραφής του μηχανολογικού εξοπλισμού σε ΟΤΑ - Νομαρχίες και Περιφέρειες της Χώρας. Αυτή η καταγραφή εξελίχθηκε το καλοκαίρι του 2010, και παρουσιάζεται στο site του ΥΠΕΣΑΗΔ. Την εφαρμογή ανέπτυξε η Δνση Μηχανοργάνωσης και Η.Ε.Σ. του ΥΠΕΣΑΗΔ, σε συνεργασία με τη Δνση Τεχνικών Υπηρεσιών.


Δεδομένα και Πόροι

Υπηρεσίες


Μεταδεδομένα